کاریزماتیک

کاریزماتیک

افراد کاریزماتیک در گوش کردن مهارت خاصی دارند. یک شنونده خوب هرگز منتظر گذر زمان نیست تا خودش فرصت دوباره حرف زدن را پیدا کند، او به آن چه دیگران می گویند عمیقا گوش می دهد و در صورت صحبت کردن میان حرف های او، سوالاتی می پرسد تا اطلاعات بیشتری به دست آورده و مطمئن شود که مسائل مطرح شده را به خوبی درک کرده است.